Sign in to find skate rinks close to you.
  Name Games City State Zip ▲
Rosterz_logo_s Brevnovsky klaster pond 0 Praha Praha
Rosterz_logo_s Center For Children "Voshod" Ice Rink 0 Sestrorezk (St Petersburg Area) Saint Petersburg
Rosterz_logo_s Centralnyi Park Kurgan Bessmertiya 0 Bryansk Bryansk Oblast
Rosterz_logo_s Centro Sportivo Iman 0 Santa Cristina Trentino-Alto
Rosterz_logo_s Centro Sportivo Intercomunale 0 Transacqua Trentino-Alto
Rosterz_logo_s Chekeril Sport Complex 0 Izhevsk Udmurt Republic
Rosterz_logo_s Chrustalnaya, Moskovskyi Trakt Ice Rink 0 Ekaterinburg Sverdlovsk Oblast
Rosterz_logo_s Clean Ponds 0 Moscow Moscow Oblast
Rosterz_logo_s Club High Dive Ice Rink 0 Village (PoSelok) Repino (St Petersburg Area) Saint Petersburg
Rosterz_logo_s Community Ice Rink at Berzarina Street (Square) 0 Moscow Moscow Oblast